"MƏİŞƏT MAYE QAZ" QSC-nin 2019-cu il üzrə illik hesabatı MÜHASİBAT BALANSI

 

“Məişət Maye Qaz”QSC-nin

2019-cu  ilin yekunlarına görə illik

H E S A B A T I

 

Emitent - “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

 1. Emitentin adı-  “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
 2. Təşkilati-hüquqi forması- Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
 3. VÖEN-2002334681.
 4. Dövlət qeydiyyatı- 24 may 2012-ci il, N2002334681.
 5. Emitentin hüquqi ünvanı-  AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehdi Mehdizadə küçəsi 46.
 6. Emitentin faktiki ünvanı- AZ 1030, Bakı şəhəri,  Nizami rayonu, Ə. Nəvai küçəsi 15.
 7. Emitentin adında və təşkilati -hüquqi formasında dəyişiklik  və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat-  dəyişiklik  yoxdurdigər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.
 8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş  filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat- filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib. 
 9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu barədə məlumat  -olmayıbdır.
 10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş  törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat - törəmə cəmiyyət yaratmıyıb və  ləğv etməyib. 
 1. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat-
  1. 8 iyun 16-cı il tarixli, İN/L-1602/2016 qeydiyyat nömrəli “Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı” haqqında  müddətsiz lisenziya.
  2. 31 oktyabr 16-cı il tarixli, İN/L-2060/2016 qeydiyyat nömrəli “Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi” haqqında  müddətsiz lisenziya.
  3. 31 oktyabr 16-cı il tarixli, İN/L-2061/2016 qeydiyyat nömrəli “Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq adilən bina və qurğuların layihələndirilməsi” haqqında  müddətsiz lisenziya.
  4. 31 oktyabr 16-cı il tarixli, İN/L-2046/2016 qeydiyyat nömrəli “Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri” haqqında  müddətsiz lisenziya.
 2. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri- xidmətlər göstərilməsi.
 3. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər- maye qazın alınması, satışı və nəqli, maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı.
 4. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası- 2020-ci il

 yanvarın 1-nə işçilərin ümumi sayı 439  nəfərdir.

 1.   1-ci  rüb ərzində- qəbul olunub  -   21  nəfər         işdən azad olunub  -  29  nəfər.
 2.   2-ci  rüb ərzində-qəbul olunub  -   17  nəfər         işdən azad olunub  -   10 nəfər.
 3.   3-cü  rüb ərzində- qəbul olunub  -   35 nəfər         işdən azad olunub   -  13 nəfər.
 4.   4-cü  rüb ərzində- qəbul olunub  -     5 nəfər         işdən azad olunub   -    4 nəfər.     
 1. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat- icra orqanı – baş direktor Rasim Ramiq oğlu Salmanov.
 2. Emitentin səhmdarlarının sayı- 2 səhmdar – hüquqi şəxs “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və fiziki şəxs Salmanov Rasim Ramiq oğlu.
 3. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları-
  1. “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti – 99,5967%,  VÖEN 0200051241,  3 097 976 (üç milyon doxsan yeddi min doqquz yüz yetmiş altı) manat dəyərində,  1 548 988 ədəd adi, adlı, sənədsiz səhm. Olduğu yer- Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Oqtay Kərimov küçəsi 45.
 4. Nizamnamə kapitalında emitentin payı  5%-dən az olmayan hüquqi şəxsləri-  yoxdur.
 5. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat-
  1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri- 28 fevral 2019-cu il, Bakı şəhəri, Nizami  rayonu,  Ə. Nəvai küçəsi 15.
  2. ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar-
 • "Məişət  Maye Qaz" QSC-nin  Baş direktoru R.R. Salmanovun   2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın  31-dək vəzifədə olduğu dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar hesabatı məqbul hesab edilsin.
 • "Məişət  Maye Qaz" QSC-nin Baş mühasibi R.D.Əli-zadənin çıxışı bəyənilsin. "Məişət  Maye Qaz" QSC-nin  2018-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin. Səhmdarlara (təsisçilərə) cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarına görə ümumilikdə çatacaq (ödənilməmiş) 2 505 355,84 manat ( iki milyon beş yüz beş min üç yüz əlli beş manat, 84 qəpik ) məbləğdə xalis mənfəət QSC-nin 2018-ci il üzrə  istehlak fondu xərclərinin bağlanmasına yönəldilsin.
 1. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat-.
  1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması- adi, sənədsiz səhm.
  2. İnvestisiya qiymətli kağızlar- 1 555 260 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 2,0 manat.
 2. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri-
  1. Ümumi miqdarı-  1 555 260 ədəd səhm.
 3. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi-
  1. 16 iyul 2012-ci il tarixli  AZ1001009542  nömrəli .
 4. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri-  3 110 520,0 manat    (2 x 1 555 260=3 110 520,0).
 5. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı-  1 555 260 ədəd.
 6. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti-   başa çatmışdır.
 7. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat- xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.
 8. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış  əqdlər barədə məlumat- aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.
 9. Emitentin yığıncağının 25 fevral 2020-ci il tarixli protokolu.
 10. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər-   "Məişət  Maye Qaz" QSC-nin Baş mühasibi R.D.Əli-zadənin çıxışı bəyənilsin. "Məişət  Maye Qaz" QSC-nin  2019-cu ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin. Səhmdarlara (təsisçilərə) cəmiyyətin 2019-cu ilin yekunlarına görə  ödəniləcək dividend ümumilikdə 567 817,30 manat (beş yüz altmış yeddi min səkkiz yüz on yeddi manat, 30 qəpik) müəyyənləşdirilsin və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 56 781,73 manat (əlli altı min yeddi yüz səksən bir manat,73 qəpik) vergi ödənişləri (10%) çıxıldıqdan sonra həmin vəsaitin cəmiyyətin səhmdarları (təsisçiləri) arasında hüquqi şəxs  "Femida"  MMC-yə (99,5967%) - 508 974,56 manat (beş yüz səkkiz min doqquz yüz yetmiş dörd manat, 56 qəpik) və fiziki şəxs - Salmanov Rasim Ramiq oğluna (0,4033%) 2 061,00 manat (iki min altmış bir manat)  məbləğdə vəsait bölüşdürülərək  səhmdarların bank hesablarına köçürülsün.
 11.  Açıqlama mənbəyi- “Xalq qəzeti”.

 

 

                             AKTİVLƏR

Hesabın              №-si

1 yanvar  2020-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102 üstəgəl 103

2 001,10

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

14 770 556,64

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

14 772 557,74

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

1 890 709,40

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

653 702,50

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

22X

976 890,48

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

249 082,11

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

3 770 384,49

CƏMİ AKTİVLƏR

18 542 942,23

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) capital

301 çıxılsın 302

3 110 520,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X çıxılsın 344

1 749 451,22

CƏMİ KAPİTAL

 

4 859 971,22

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

0,00

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

3 837 226,03

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

9 845 744,98

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

13 682 971,01

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

13 682 971,01

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

18 542 942,23

 

 

       MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABATI (xərclərin funksiyaları üzrə)

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

 

29 777 628,07

Satışın maya dəyəri

701

 

 

Ümumi mənfəət

 

0,00

29 777 628,07

Kommersiya xərcləri

711

 

24 317 878,35

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

0,00

24 317 878,35

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

631 çıxılsın 751

 

5 459 749,72

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

5 459 749,72

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

1 091 949,94

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

0,00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

4 955 815,88

Amortizasiya xərcləri

102, 112, 122, 132 və  142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

 

1 906 634,39

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

17 455 428,08

 

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

0,00

24 317 878,35

 

 

Pul vəsaitlərinin  hərəkəti haqqında hesabat

Göstəricilər

1 yanvar 2020-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

     Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər

5459749,72

            mənfəət vergisi üzrə xərclər            

1091949,94

      Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:

 

            ehtiyatların (аrtması)azalması

1690709,56

            əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri  (аrtması)azalması

130156,23

            əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmaların   (аrtması)azalması

1717355,62

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

10089921,07

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

399639,69 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
ilin əvvəlinə olan məbləği

976890,48

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
ilin sonuna olan qalığı

976890,48

 

 

 

       KAPİTALDA  DƏYİŞİKLİKLƏR  HAQQINDA HESABAT

 

Nizamnamə kapitalı

Kapitalın             cəmi

Dövrün əvvlinə qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Dövrün sonuna qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00