“MƏİŞƏT MAYE QAZ” QSC-nin 2018-ci il üzrə illik hesabatı

“Məişət Maye Qaz” QSC-nin 2018-ci ilin yekunlarına görə illik H E S A B A T I

Emitent - “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında “ 3 fevral 2016-cı il tarixli, 760 nömrəli  fərmanına müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

1. Emitentin adı- “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

2. Təşkilati-hüquqi forması- Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

3. VÖEN-2002334681.

4. Dövlət qeydiyyatı- 24 may 2012-ci il, N2002334681.

5. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehdi Mehdizadə küçəsi 46.

6. Emitentin faktiki ünvanı- AZ 1030, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə. Nəvai küçəsi 15.

7. Emitentin adında və təşkilati -hüquqi formasında dəyişiklik və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat- dəyişiklik yoxdurdigər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat- filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib.

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu barədə məlumat- olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti haqqında ­məlumat- törəmə cəmiyyət yaratmıyıb və ləğv etməyib.

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat-

 11.1. 8 iyul 2016-cı il tarixli, İN/L-1602/2016 qeydiyyat nömrəsi “Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı” haqqında müddətsiz lisenziya.

11.2. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2060/2016 qeydiyyat nömrəsi “Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi” haqqında müddətsiz lisenziya.

11.3. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2061/2016 qeydiyyat nömrəsi “Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi” haqqında müddətsiz lisenziya.

11.4. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2046/2016 qeydiyyat nömrəsi “Qaldırıcı qurğuların, ­metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri” haqqında müddətsiz lisenziya.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri- xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər- maye qazın alınması, satışı və nəqli, maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı.

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

 2019-cu il yanvarın 1-nə işçilərin ümumi sayı: 417 nəfər

14.1. 1-ci rüb ərzində- qəbul olunub - 7 nəfər işdən azad olunub - 6 nəfər.

14.2. 2-ci rüb ərzində- qəbul olunub - 12 nəfər işdən azad olunub - 11 nəfər.

14.3. 3-cü rüb ərzində- qəbul olunub - 18 nəfər işdən azad olunub - 18 nəfər.

14.4. 4-cü rüb ərzində- qəbul olunub - 19 nəfər işdən azad olunub - 10 nəfər.

15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat- icra orqanı – baş direktor Rasim Ramiq oğlu Salmanov.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı- 2 səhmdar – hüquqi şəxs “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və fiziki şəxs Salmanov Rasim Ramiq oğlu.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları -

17.1. “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti – 99,5967%, VÖEN 0200051241, 3 097 976 (üç milyon doğsan yeddi min doqquz yüz yetmiş altı) manat dəyərində, 1 548 988 ədəd adi, adlı, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Oqtay Kərimov küçəsi 45.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az olmayan hüquqi şəxsləri- yoxdur.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat-

19.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri- 3 aprel 2018-ci il, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə. Nəvai küçəsi 15.

ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar-

“Məişət Maye Qaz” QSC-nin baş direktoru R.R. Salmanovun 2017-ci il yanvarın 1-dən dekabrın ­31-dək vəzifədə olduğu dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar hesabatı məqbul hesab edilsin.

“Məişət Maye Qaz” QSC-nin baş mühasibi R.D.Əli-zadənin çıxışı bəyənilsin. “Məişət Maye Qaz” QSC-nin 2017-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin. Səhmdarlara (təsisçilərə) cəmiyyətin 2017-ci ilin yekunlarına görə ümumilikdə çatacaq (ödənilməmiş) 481 807,14 manat (dörd yüz səksən bir min səkkiz yüz yeddi manat, 14 qəpik) məbləğində xalis mənfəət QSC-nin 2017-ci il üzrə ­istehlak fondu xərclərinin bağlanmasına yönəldilsin.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumatı-.

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması- adi, sənədsiz səhm.

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızları- 1 555 260 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 2,0 manat.

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri-

21.1. Ümumi miqdarı- 1 555 260 ədəd səhm.

22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi-

 22.1. 16 iyul 2012-ci il tarixli AZ1001009542 N-li.

23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri- 3 110 520,0 manat (2 x 1 555 260=3 110 520,0).

24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı- 1 555 260 ədəd.

25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti- başa çatmışdır.

26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat- xüsusi əhəmiyyətli əqdlər ­bağlanmamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumat- aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu - 28 fevral 2019-cu il tarixli protokol.

29. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər- “Məişət Maye Qaz” QSC-nin 2018-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin. Cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarına görə ümumilikdə səhmdarlara (təsisçilərə) çatacaq (ödənilməmiş) 2 505 355,84 manat (iki milyon beş yüz beş min üç yüz əlli beş manat, 84 qəpik) məbləğində xalis mənfəət QSC-nin 2018-ci il üzrə istehlak fondu xərclərinin bağlanmasına yönəldilsin.

30. Açıqlama mənbəyi – “Xalq qəzeti”

 MÜHASİBAT BALANSI

(manatla)

AKTİVLƏR

Hesabın

№-si

1 yanvar 2018-ci il

1 yanvar 2019-cu il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102

üstəgəl 103

2 470,50

2 223,45

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112

üstəgəl 113

14 637 842,58

13 496 664,87

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

14 640 313,08

13 498 888,32

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

848 659,24

199 999,84

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

2 306 732,32

537 230,30

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

22X

285 046,66

577 250,79

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

5 199 462,20

262 766,14

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

8 639 900,42

1 577 247,07

CƏMİ AKTİVLƏR

 

23 280 213,50

15 076 135,39

KAPİTAL ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Kapital

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301 çıxılsın 302

3 110 520,00

3 110 520,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X çıxılsın 344

468 015,99

 

CƏMİ KAPİTAL

 

3 578 535,99

3 110 520,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

0,00

0,00

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

782 998,96

2 680 060,26

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

18 918 678,55

9 285 555,13

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

19 701 677,51

11 965 615,39

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

19 701 677,51

11 965 615,39

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

23 280 213,50

15 076 135,39

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

Hesabın № si

2018-ci il

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın

602 çıxılsın

603

23 734 304,52

Ümumi mənfəət

 

23 734 304,52

Kommersiya xərcləri

711

20 602 609,72

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

20 602 609,72

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

631 çıxılsın

751

3 131 694,80

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

3 131 694,80

Mənfəət vergisi

901 üstagəl

902

626 338,96

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

1 989 438,35

 

 

Amortizasiya xərcləri

102, 112, 122,

132, 142

nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

 

 

1 826 856,48

Sair əməliyyat xərcləri

731

16 786 314,89

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

20 602 609,72

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Göstəricilər

 1 yanvar 2019-cu il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər

3131694,80

Mənfəət vergisi üzrə xərclər

626338,96

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

3758033,76

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

577250,79

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların

ekvivalentləri

577250,79

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

Nizamnaməkapitalı

Kapitalıncəmi

Əvvəlki dövrün əvvlinə qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Əvvəlki dövrün sonuna qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

3 110 520,00

3 110 520,00